Get Adobe Flash player

ห้องประชุม


ห้องประชุมของสินเกียรติบุรี มีทั้งหมด 3 ห้องซึ่งสามารถรองรับการประชุมได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานสัมมนา งานประชุม งานสังสรรค์ หรืองานแต่งงาน เป็นต้น


ห้องประชุมของสินเกียรติธานี